Podmínky ochrany osobních údajů

I .Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním internetového formuláře , potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Provozovatel www stránky je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Provozovatel www stránky se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.4 Provozovatel www stránky ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatel www stránky a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.5 Uživatel má právo požadovat od Provozovatel www stránky přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Včechny potřebné formuláře jsou dostupné zde: https://www.mojesafy.cz/gdpr 

1.6 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.7 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Provozovatele www stránky plnit.

1.8 Ze strany Provozovatele www stránky nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.9 Zájemce o využívání služeb Provozovatel www stránky vyplněním kontaktního formuláře:

1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Provozovatele www stránky, ne však častěji, než 1x měsíčně, a zároveň
2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
3. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na https://www.mojesafy.cz/gdpr

1.10 Provozovatel www stránky používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1 Provozovatel www stránky je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Provozovatel www stránky získal přístup v rámci poptávkového formuláře zadaného Uživatelem.

2.3. Provozovatel www stránky se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 - 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Provozovatel www stránky bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Provozovatel www stránky není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Provozovatel www stránky se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

běžné osobní údaje.

2.5. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Provozovatele www stránky a to na území Evropské unie.

2.6 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je Provozovatel www stránky, provozovatel webhostingu a přepravní společnosti. Uživatel dále uděluje Provozovatel www stránky obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Provozovatel www stránky však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Provozovatel www stránky musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

2.9. Provozovatel www stránky se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele.
Provozovatel www stránky se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Provozovatel www stránky pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
Provozovatel www stránky tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Provozovatele www stránky.
K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Provozovatele www stránky, které budou mít Provozovatelem www stránky stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
Oprávněné osoby Provozovatele www stránky, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Provozovatel www stránky zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Provozovatel www stránky zajistí, že tato povinnost pro oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Provozovateli www stránky.
Provozovatel www stránky bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Provozovatel www stránky k dispozici.
Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Provozovatel www stránky povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
2.10 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Provozovatel www stránky součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek.

3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Provozovatel www stránky je oprávněn tyto podmínky změnit. Provozovatel www stránky je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

3.4. Kontaktní údaje Provozovatele www stránky ve věcech týkajících se těchto podmínek jsou uvedeny na příslušném www stránky v sekci Kontakty

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

IV. Formuláře a žádosti

Dle GDPR můžete požádat o opravu, výmaz, přenos a přístup k osobním údajů. 

Zašlete prosím email na podpora@mojesafy.cz

Žádost o přístup ke zpracovávaným osobním údajům – získáte přehled jaké údaje o vás společnosti evidují.

Žádost o opravu zpracovávaných osobních údajů – můžete požádat o opravu evidovaných údajů

Žádost o výmaz zpracovávaných osobních údajů – můžete požádat o vymazání evidovaných údajů

Žádost o přenos zpracovávaných osobních údajů třetí straně –  můžete požádat o přenos evidovaných údajů

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 03.05.2018.